Hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Lâm Gia Linh và Nguyễn Lâm Bảo Thi


Thông tin bản thân Nguyễn Lâm Gia Linh Nguyễn Lâm Bảo Thi Hoàn cảnh – Cha em là thu nhập chính trong gia đình nhưng công việc không ổn định, – Mẹ vừa sinh em bé thứ 3, hiện không có thu nhập. Cách thức hỗ trợ Điều kiện: Quỹ hỗ trợ trong điều kiện … Continue reading Hoàn cảnh gia đình của em Nguyễn Lâm Gia Linh và Nguyễn Lâm Bảo Thi