Trang bị cho các em những kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm cần thiết cho tương lai thông qua chương trình “mentorship”.