Chương trình giúp đỡ thêm gia đình các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của dịch


Quỹ Tony Foundation, chỉ là quỹ cá nhân với quy mô nhỏ, tự bỏ tiền ra để làm và chỉ hỗ trợ chính là học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt. Tuy nhiên, xét thấy rằng trong quá trình thành phố cách ly, mọi hoạt động kinh … Continue reading Chương trình giúp đỡ thêm gia đình các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt do ảnh hưởng của dịch