Trần Văn Tỉnh – CEO của IMM group cam kết đóng góp 20% lợi nhuận hàng năm vào quỹ Tony Foundation